Poskytovatel zdravotních služeb 2017-04-10T16:55:49+00:00

Poskytovatel zdravotních služeb

  • Poskytovatel zdravotních služeb se rozumí jiné zdravotnické zařízení, než zdravotnické zařízení státu.
  • Provozovat nestátní zařízení může fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění podle tohoto zákona.

             

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
§ 3
Rozsah poskytované zdravotní péče

(1) V nestátních zařízeních lze poskytovat zdravotní péči poradenskou, ošetřovatelskou, diagnostickou, preventivní, rehabilitační, lázeňskou, léčebnou a lékárenskou. V nestátních zařízeních lze poskytovat péči ambulantní i ústavní, včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných.

(2) V nestátních zařízeních nelze poskytovat zdravotní péči vyhrazenou podle zvláštních předpisů státu [2].

Podmínky poskytování zdravotní péče
§ 4

1) Nestátní zařízení musí být pro druh a rozsah jím poskytované zdravotní péče personálně, věcně a technicky vybaveno a musí splňovat požadavky kladené na jeho provoz.

(2) Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví vyhláškami

1. hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení,
2. technické a věcné požadavky na vybavení zdravotnických zařízení

  • Povinnosti nestátních zařízení

             

1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na poskytování zdravotní péče v nestátních zařízeních, včetně povinností těchto zařízení, zákony o zdravotní péči [3] a předpisy vydané k jejich provedení.

(2) Nestátní zařízení je dále povinno:

1. poskytovat zdravotní péči jen toho druhu a v tom rozsahu, v jakém je poskytování zdravotní péče stanoveno v rozhodnutí o registraci,
2. spolupracovat s jinými zdravotnickými zařízeními, pokud je toho třeba při poskytování zdravotní péče,
3. předem informovat, jaký druh zdravotní péče, v jakém rozsahu a za jakých podmínek poskytuje,
4. vést provozní a zdravotnickou dokumentaci a plnit úkoly pro všeobecnou a zdravotnickou informační soustavu [4],
5. uzavřít smlouvu s krajem příslušným k vydání rozhodnutí o oprávnění , jestliže o to požádá z důvodu zajištění zdravotní péče v obvodu své působnosti, a na jejím základě se v únosné míře [5a] podílet na zajištění potřebných zdravotnických služeb, zejména pohotovostní služby včetně lékařské služby první pomoci, zdravotní péče při hromadných nehodách, otravách a přírodních katastrofách, nařízených šetření, prohlídek a opatření v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti osob (např. v odvodním řízení, na vyžádání státních orgánů apod.).

 

§ 6
Odborná způsobilost

Zdravotní péči v nestátních zařízeních jsou oprávněni poskytovat v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů [6].