Reklamační řád 2015-11-11T21:04:52+00:00

Reklamační řád

oční optiky EOS OPTIK

 

I. Základní ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) oční optiky EOS OPTIK, jejíž provozovatelem je EOS OPTIK s.r.o., se sídlem Pláničkova 144/14, Ostrava-Hrušov, 711 00; IČO: 03308499, DIČ: CZ03308499, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod spis.zn. C 59816, e-mailová adresa: email@eos-optik.cz, tel.: 608 116 117 (dále jen „prodávající“) a popisuje, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Pokud není v tomto reklamačním řádu a ani ve VOP určitý pojem definován, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

Převzetím zboží se rozumí okamžik převzetí zboží kupujícím od prodávajícího.

Jako doklad o záruce souží prodávajícím vystavený doklad o koupi (faktura, prodejka, daňový doklad atd.), nebo záruční list se zákonem uvedenými údaji, které jsou potřebné pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství atd.).

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Zákonná záruční doba nového zboží činí pro spotřebitele 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Prodávající může tuto lhůtu dále prodloužit, celková délka záruční doby je v takovém případě vyznačena na dokladu o koupi či záručním listě. Není-li na dokladu o koupi nebo záručním listě délka záruční doby vyznačena, vztahuje se na zboží automaticky zákonná záruční doba.

Délka záruční doby pro podnikatele a způsob vyřízení reklamace je shodný se záruční dobou a způsobem vyřízení pro spotřebitele.

Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č.89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu. U prodloužené záruční lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

Na veškeré práce související se zhotovením nových brýlí poskytujeme záruční dobu v délce 24 měsíců.

III. Záruční podmínky

Kupující reklamaci uplatní osobně na adrese oční optiky, kde zboží zakoupil, nebo náhradním způsobem, sjednaným po dohodě s oprávněným pracovníkem.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým poškozením vinou uživatele nebo běžným opotřebením a na poškození čoček brýlí nevhodným používáním a čištěním.

Prodávající vždy seznámí kupujícího s charakteristikou, vlastnostmi výrobku a vhodným použitím. Dále také s pokyny k jeho údržbě a prevenci proti poškození.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

IV. Způsob vyřízení reklamace

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, bude postupováno jako v případě nepodstatného porušení smlouvy (viz. níže).
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

V. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád rev. 1.1 je platný a účinný od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění Reklamačních řádů. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Reklamační řád bez předchozího upozornění.